Día: 5 mayo, 2018

Asamblea Xeral Extraordinaria da A VV de Mandiá

Se celebrará na Asociación o vindeiro 18 de maio as 20:00 hs en 1ª convocatoria e as 20:30 en 2ª convocatoria no Local Social coseguinte Orde do Día:

1º Lectura e aprobación da Acta anterior

2º Exame e aprobación da Memoria de actividades 2017

3º Exame e aprobación das contas e balances 2017

4º Exame e aprobación presuposto ingresos/gastos 2017

5º Exame e aprobación de cuotas anuais

6º Rogos e preguntas

 

Ferrol, 24 de abril de 2018

D Samuel Bastida López / Presidente

Asamblea Xeral Extraordinaria da A VV de Mandiá

Se celebrará na Asociación o vindeiro 18 de maio as 20:45 hs en 1ª convocatoria e as 21:15 en 2ª convocatoria no Local Social coseguinte Orde do Día:

1º Pista Polidepotiva e negociacións co Concello polo convenio de cesión

2º Modificación das condicións do convenio de cesión para a pista polidepotiva

 

Ferrol, 24 de abril de 2018

D Samuel Bastida López / O Presidente